Volvo Trucks: Volvo FE Hybrid crash-tested

Aug 08, 2011